[China] - [Regions] - [Shaanxi] - Danfeng: Yaozhuang, Qipan-mo
Regions with peonies: Hong et al. 2001: