[China] - [Regions] - [Shanxi] - Ningwu: Dongzhai, Majiazhuang, Yuanwading
Regions with peonies: Hong et al. 2001: