[China] - [Regions] - Hebei
Regions with peonies:

Hong 2001: Chengde, Chicheng, Fuping: Long-quankuan, Huailai, Laishui, Neiqiu, Ping-shan, Qinlong, Weichang, Xiaowutai, Yuxian, Zanhuang,