Carsten Burkhardt's Web Project Paeonia - The Peony Databasepeony_anfang peony_links index 0602 peony_rechts peony_rechts peony_ende


type


Wu Cai Bin Fen

(Chen Dezhong)

rc

Wu Cai Zi Xiu Qiu

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc

Wu Dian Mei

(Gansu)

rc


Wu Duo Jin Hua

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc

Wu Fa Hong Yan

(Chen Dezhong)

rc

Wu Fa Lan Dai

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

Wu Hua Long Yu

(China)

l

Wu Jiao Xing

(Chen Fufei between 1986 and 1992)

rc


Wu Jin Yao Hui

(China)

tc

Wu Kong Xiu Xing

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc

Wu Long Dan Hai

(China)

l

 

Wu Long Jiao Hai

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc


Wu Long Ji Sheng

(China)

l

Wu Long Ji Sheng

(China)

tc

Wu Long Ji Zheng

(China)

l

 

Wu Long Nao Hai

(China)

l

Wu Long Peng Sheng

(China)

tc

Wu Long Tan Hai

(China)

l

Wu Mei Xian Zi

(China)

tc

Wu Nu

(China)

rc

Wu Nv

(China)

rc


Wu Nü

(China)

rc


Wu Si Feng Xian

(China)

rc

Wu Xia Mei Yu

(China)

tc

Wu Xia Yu

(Du Jianzhong Garden, Longxi)

rc

 

Wu Xing Yu

(China)

rc

Wu Yan Liu Se

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc

Wu Yun

(Bian Yumin - Li Jiajue)

rc


Wu Zhou Hong

(China)

tc

W W Black

(Nicholls-Wild & Son 1957)

l

 

Wyoming

(renamed by Goos & Koenemann 1913)

tj-eur

peony_anfang peony_links index 0602 peony_rechts peony_rechts peony_endeCarsten Burkhardt's Web Project Paeonia - The Peony Database

index

© 2006 Dr. Carsten Burkhardt

Free counters!