Carsten Burkhardt's Web Project Paeonia - The Peony Databasepeony_anfang peony_links index 0602 peony_rechts peony_rechts peony_ende


type


Yi Dian Mo

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc


Yi Ding Mo

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc


Yie Guang Bai ('Ye Guang Bei')

-

rc


Yi Jie Jin Lan

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc


Yiki-doro ('Yukidoro')

(Japan)

tj

Yi Li Sa Bai

(China)

rc

Yin Bai He

(Selected and cultivated by Chen D.Z., and named by Chen D.Z. and Cheng Fangyun)

rc

Yin Cheng Wan Xia

(China)

rc


Yin Die Fei Wu

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc


Yin Feng Qiao Dui

(China)

tc

Yin Fen Jin Lin

(China)

tc

Ying banfenxian

(Peace Peony Nursery)

rc


Ying Ba Yang Fei

(traditional cultivar in Linxia)

rc


Ying Fen Jing Lin ('Yin Fen Jin Lin')

-

tc


Ying Hong

(China)

tc

Ying Hong Lian

(China)

tc

Ying jia bin

(Heze)

tc

Ying Jin Hong

(China)

tc

Yingluo Bao Zhu

(China)

tc

Ying Mo Hong

(China)

l

Ying Ri He Hua

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc


Ying Ri Hong

(China)

tc

Ying Su Hong

(China)

tc

Yin Gui Piao Xiang

(China)

tc

Ying wu bai

(China)

tsy


Ying Xiong Hua

(China)

l

Ying xu

(Heze)

tc

Ying Ying Cang Jiao

(China)

tc

Yin Hai Hong Bo

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc

Yin Hong

(China)

tc

Yin Hong Bi Bo

(China)

l

Yin hong jiao

(Luoyang)

tc

Yin hong jiao yan

(Heze)

tc


Yin hong jin xiu

(Luoyang)

tc

Yin Hong Lou

(China)

tc


Yin Hong Lou

(China)

tc

Yin Hong Qiao Dui

(China)

tc

Yin Hong Xian Cai

(China)

tc

Yin Hong Ying Yu

(China)

tc

Yin hong zheng chun

(Heze)

tc


Yin Hong Zhou

(China)

l

Yin Hui Ti

(traditional cultivar in Lintao)

rc


Yin huo

(China)

tc


Yi nian lu

(Luoyang)

tc

Yin Ju Cui Rui

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc


Yin Ling Bi Zhu

(China)

tc

Yin Long Tan Hai

(China)

l

Yin Long Zi

(China)

tc

Yin Lou Hui Cai

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc


Yin Pan Tuo Gui

(Chen Dezhong between 1986 and 1992)

rc


Yin Pan Zi Zhu

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc

yinpingmudan (Hong, Pan et Xie)

B. A. Shen 2001

wt-syn


yinpingmudan (Hong, Pan et Xie) B. A. Shen subsp. henanensis

B. A. Shen 2001

wt-syn


Yin ri hong

(Heze)

tc

Yin Shan Dan Xia

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc


Yin Si Bai

(Chen Fuhui between 2003 and 2005)

rc


Yinsi Dabai

( Li Jiajue)

rc


Yin Xian Diao Jin Chan

(Peace Peony Nursery)

rc

Yin Xian Diao Jin Gui

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc


Yin Xiang Hong

(China)

rc


Yin Xian Xiu Hong Pao

(China)

l

Yinxu Yudie

(Heping Tree Peony Garden - Li Jiajue)

rc


Yin Yang Shan

(Chen Dezhong between 1993 and 1994)

rc

Yin Yue

(China)

tc

Yin Zhang Yu Wei

(Chen Dezhong)

rc

Yin Zhen Xiu Hong Pao

(China)

l

Yin Zhu

(China)

l

Yin Zhuang Su Guo

(Chen Fuhui between 2003 and 2005)

rc


Yi Peng Xue

(Chen Dezhong)

rc

Yi Pin hong

(China)

tc

Yi Pin Zhu Yi

(China)

tc

Yi Yang Hong

(China)

tc


Yizhanmo ('Bai juan die')

(Chen D.Z)

rc


peony_anfang peony_links index 0602 peony_rechts peony_rechts peony_endeCarsten Burkhardt's Web Project Paeonia - The Peony Database

index

© 2006 Dr. Carsten Burkhardt

Free counters!