[Japan] – Regions – [Fukui]: Nyu-gun, Echizen-cho, Rokuroshi