polnisches Lexikon online (link)

Ludwik Mlokosiewicz (1831-1909) (L im Nachnamen polnisch mit Strich!)

Polnischer Naturforscher, Sohn eines Generals. Wirkte in der Russischen Armee mit dem Vorhaben, die Natur zu erforschen. Als Stabsoffizier war er viele Jahre in Lagodechach im Kaukasus stationiert, leitete Beobachtungen zur Erforschung der Natur und initiierte die Anlage eines Armee-Gartens, der noch heute im Reservat Lagodechach existiert.

Nach Beendigung des Dienstes in der Armee aus politischen Gründen war er Förster in Lagodechach. Er veröffentlichte mehrfach Arbeiten über verschiedene Aspekte der Natur des Kauskasus. Er lieferte naturwissenschaftliches Untersuchungsmaterial für verschiedene Gelehrte, z.B. A. Wadze und W. Taczanowskiem.

Das von ihm gelieferte Material ermöglichte die Beschreibung vieler neuer Pflanzen- und Tierarten aus dem Kaukasus. In einigen von ihnen wurde sein Name unvergesslich gemacht, wie z.B. beim kaukasischen Birkhahn (Lyrurus mlokosiewiczi) und bei der kaukasischen Pfingstrose (Paeonia mlokosewitschi).

Übersetzt aus dem Polnischen von Grazyna Wypior, Cottbus. Korrektur Dr. Carsten Burkhardt © 2001

from: History of the Museum and Instytute of Zoology (link)

.. After the fall of the January Uprising (1863-1864), many Polish naturalists became political exiles in Siberia. while in exile Benedykt Dybowski, Wiktor Godlewski and Michal Janowski, were able to study the fauna of Lake Baikal and other regions of eastern Siberia. They sent their materials to the Zoological Cabinet. Taczanowski also co-operated with Polish naturalists working in various parts of the world: Ludwik Mlokosiewicz from the Caucasus, Jan Kubary - explorer of Oceania and Konstanty Jelski from Guiana and Peru, who enriched the Zoological Cabinet with valuable specimens.In 1862-1890 the Zoological Cabinet was an important European scientific institution housing a zoological collection and which were very rich for contemporary possibilities of the country

G?os z Poznania
... Wspó?tworzyli cywilizacj? Zakaukazia

            W drugiej po?owie XIX wieku zacz?li osiedla? si? w Gruzji dobrowolni emigranci z Polski, wywodz?cy si? przewa?nie z dawnych Kresów wschodnich, którzy za Kaukazem szukali lepszych mo?liwo?ci zrobienia kariery zawodowej. By?a to emigracja "za chlebem". Na Kaukaz wyje?d?ali botanicy, geografowie, wojskowi, lekarze, budowniczowie. Ich ?yciorysy mog?yby sta? si? kanw? sensacyjnych powie?ci. Nale?a? do nich, wywodz?cy si? z Wile?szczyzny, Józef Chod?ko (1800-81), wybitny geodeta w randze genera?a-lejtnanta, który na Zakaukaziu wykonywa? pomiary trygonometryczne. Wyznaczy? tam a? 1.386 punktów triangulacyjnych, pracuj?c w trudnych, ma?o dost?pnych miejscach. Powo?any w 1858 roku na stanowisko dowódcy Wojskowo-Topograficznego Sztabu Armii Kaukaskiej, zosta? pó?niej odznaczony orderem Or?a Bia?ego, a w 1868 roku sta? si? honorowym cz?onkiem Rosyjskiego Stowarzyszenia Technicznego.

Jednym z najbardziej zas?u?onych geodetów i kartografów na Kaukazie by? Wo?yniak Hieronim Stebnicki (1832–87), równie? naczelnik oddzia?u Wojskowo-Topograficznego, za udzia? w wojnie z Turcj? odznaczony Orderem ?w. Stanis?awa. Niezwykle barwny ?yciorys mia? przyrodnik Ludwik M?okosiewicz (1831-1909), zes?any na Kaukaz za udzia? w spisku poprzedzaj?cym Powstanie Styczniowe. Jako porucznik Tbiliskiego Pu?ku Grenadierów zosta? skierowany na s?u?b? do Lagodechii, we wschodniej Gruzji, gdzie za?o?y? dla swego pu?ku park, który pó?niej przekszta?ci? w znany na ca?ej Gruzji rezerwat przyrody. Przeprowadza? tam do?wiadczenia z upraw? herbaty, cytryn i innych podzwrotnikowych ro?lin. Zmar? w czasie kolejnej ekspedycji w Dagestanie.

I wreszcie Ferdynand Rydzewski, kierownik budowy s?ynnego Tunelu Suramskiego w latach 1886–90. Czterokilometrowy tunel wydr??ono w litej skale w zwi?zku z rozwojem przemys?u naftowego i zapotrzebowaniem na bakijsk? rop?. Kolej zakazukaska obfituje w liczne tunele, mosty i galerie – w wi?kszo?ci unikatowe ze wzgl?du na gabaryty i osi?gni?cia sztuki in?ynieryjnej.

dr hab. prof. US Andrzej Furier (1992):

Ludwik M?okosiewicz - badacz flory i fauny Kaukazu, "Przegl?d Polonijny" 18, z. 4, s. 177-188.