[China] - [Regions] - [Henan] -Songxian: Yangshan, YangjiaohaoRegions with peonies: Hong et al. 2001: