[China] - [Regions] – Chongqing [Sichuan (old)] = Sichuan (new) / Chongqing
Regions with peonies:

Hong 2001: Jinfu shan, Chengkou: Nanxi, Gaopo, Wuxi: Hongchiba,,,