APS Registrations 201410386

Butterflies in Flight

Anderson / Kornder / Swenson

Lactiflora

10387

Century Snow Drift

Anderson / Kornder / Swenson

Lactiflora

10388

Faithful Dream

Stanek

Herb. Hybrid

10389

Fiber Optic

Anderson / Kornder / Swenson

Lactiflora

10390

Majesty's Scepter

Anderson / Swenson

Herb. Hybrid

10391

Majesty's Splendor

Anderson / Swenson

Herb. Hybrid

10392

Majesty's Star

Anderson / Swenson

Herb. Hybrid

10393

Pink Flirtation

Anderson / Kornder / Swenson

Lactiflora

10394

Purple Flash

Anderson / Swenson

Itoh

10395

Stephen E. Ambrose

Anderson / Swenson

Herb. Hybrid

10396

Walla Walla

McCrae / Adelman

Lactiflora

10397

Yuhou Caihong

Yuan,Tao; Wang, Lian-ying; Wang Fu; Li,Qing-dao; Shi Yan-tong; Ma Jun

Lutea Hybrid